f
เตรี่ยมความพร้อม "Bike อุ่นไอรัก"
ลงวันที่ 08/12/2561

นายศักดิพงษ์ ธีรเนตร ผู้อำนวยการแขวงทางหลวยโสธร ให้เจ้าหน้าที่ ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดยโสธร และดูแลสายทาง ตัดแต่งกิ่งไม้ เก็บป้ายที่บดบังการขับขี่ ในเส้นทางปั่น"Bike อุ่นไอรัก" จังหวัดยโสธร โดยได้รับมอบหมายจาก ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร


'