f
ประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ
ลงวันที่ 18/06/2562

นางจุไรรัตน์ ศรีสวัสดิ์ รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงยโสธร(ฝ่ายบริหาร) ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการแขวงทางหลวงยโสธร เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ และนายอำเภอ ครั้งที่ 6/2562 ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2562 โดยนายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธาน ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิอินทรีย์ ชั้น3 ศาลากลางจังหวัดยโสธร


'