f
โครงการฝึกอบรมกฏหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
ลงวันที่ 19/06/2562

นายศักดิพงษ์ ธีรเนตร ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงยโสธร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมกฏหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ โดยนางสาวสิริมา วัฒโน รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธาน ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิอินทรีย์ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดยโสธร


'