f
เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดยโสธร
ลงวันที่ 19/06/2562

นายมนูญ วานิช รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงยโสธร(ฝ่ายปฏิบัติการ) ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการแขวงทางหลวงยโสธร เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดยโสธร(ศปถ.จังหวัด) ครั้งที่ 4/2562 โดยนายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธาน ณ ห้องประชุมพญาแถน ชั้น 3 อาคารหลังเก่า สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร


'