f
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 โครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 งานบูรณะทางหลวงหมายเลข 2169 ตอน ยโสธร – กุดชุม อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร 09/09/2562 09/09/2562 คค 06047/พ.1/e.43/2562 แขวงทางหลวงยโสธร
2 ประกาศขายทอดตลาดเครื่องจักรกลชำรุด (งานเงินทุนฯ) จำนวน 35 รายการ 27/08/2562 27/08/2562 แขวงทางหลวงยโสธร
3 ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 28 รายการ 27/08/2562 19/08/2562 แขวงทางหลวงยโสธร
4 ประกาศขายทอดตลาดวัสดุชำรุด(งานเงินทุนฯ) จำนวน 21 รายการ 09/04/2562 09/04/2562 - แขวงทางหลวงยโสธร
5 แผนรายประมาณการ แผนงานยุทธศาสตร์สร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี ประจำปีงบประมาณ 2562 โครงการส่งเสริมการใช้ยางพาราในภารกิจของกรมทางหลวง ค่าปรับปรุงงานอำนวยความปลอดภัย แขวงทางหลวงยโสธร 06/03/2562 06/03/2562 - แขวงทางหลวงยโสธร
6 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2562 ของแขวงทางหลวงยโสธร รหัสงาน 27200 งานฟื้นฟูทางหลวง (ภัยพิบัติ) ทางหลวงหมายเลข 23 ตอน ยโสธร - บ้านย่อ ตอน 2 ระหว่าง กม.175+600 - กม.175+852 07/02/2562 07/02/2562 - แขวงทางหลวงยโสธร
7 โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ปี 2562 ของแขวงทางหลวงยโสธร รหัสงาน 28003 โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 2169 ตอน ยโสธร – กุดชุม ระหว่าง กม.32+020 – กม.32+985 03/01/2562 03/01/2562 แขวงทางหลวงยโสธร
8 การ งานจ้างเหมากิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2562 ของแขวงทางหลวงยโสธร รหัสงาน 23300 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 202 ตอน โนนชัยศรี - บ้านบ่อ ระหว่าง กม.247+365 - กม.250+575 (เป็นช่วง ๆ) 03/01/2562 03/01/2562 แขวงทางหลวงยโสธร
แสดง 1 ถึง 8 จาก 8 รายการ