f
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ปี 2563 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31430 งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร บนทางหลวงหมายเลข 202 ตอน โนนชัยศรี - บ้านบ่อ ระหว่าง กม. 249+750 - กม. 255+100 LT,RT (เป็นช่วง ๆ) 01/04/2563 01/04/2563 คค 06047/พ.1/e.9/2563 แขวงทางหลวงยโสธร
2 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ปี 2563 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31410 งานไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 215 ตอน สุวรรณภูมิ - สาหร่าย ระหว่าง กม. 55+915 - กม. 65+350 LT.,RT. (เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน 2 แห่ง 01/04/2563 01/04/2563 คค 06047/พ.1/e.10/2563 แขวงทางหลวงยโสธร
3 ก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ปี 2563 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31500 งานราวกันอันตราย บนทางหลวงหมายเลข 215 ตอน สุวรรณภูมิ - สาหร่าย ตอน 1 ระหว่าง กม. 56+574 - กม. 57+988 LT. (เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง 30/03/2563 30/03/2563 คค 06047/พ.1/e.7/2563 แขวงทางหลวงยโสธร
4 กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพป้ายและเครื่องหมายจราจรรองรับทางหลวงอาเซียน ประจำปี 2563 รหัสงาน 33200 กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพป้ายและเครื่องหมายจราจรรองรับทางหลวงอาเซียน บนทางหลวงหมายเลข 2043 ตอน ยางเฌอ - มหาชนะชัย 1. ที่ กม. 54+365 2. ที่ กม. 54+765 31/03/2563 31/03/2563 คค 06047/พ.1/e.8/2563 แขวงทางหลวงยโสธร
5 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ปี 2563 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31410 งานไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 2086 ตอน กู่พระโกนา – บ้านด่าน ระหว่าง กม.14+100 – กม.25+085 LT.,RT. (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง 01/04/2563 01/04/2563 คค 06047/พ.1/e.6/2563 แขวงทางหลวงยโสธร
6 ขายทอดตลาดเครื่องจักรกลชำรุด (งานเงินทุนฯ) 31/03/2563 31/03/2563 ประกาศกรมทางหลวง แขวงทางหลวงยโสธร
7 โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและโครงสร้างพื้นฐานสนับสนุนการท่องเที่ยวและการค้า กิจกรรมทำการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ในทางหลวงหมายเลข 23 ตอนควบคุม 0403 ตอน บ้านย่อ – บ้านสวน ระหว่าง กม.217+795 – กม.220+182 RT. 31/03/2563 31/03/2563 คค 06047/พ.1/e.3/2563 แขวงทางหลวงยโสธร
8 โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและโครงสร้างพื้นฐานสนับสนุนการท่องเที่ยวและการค้า กิจกรรมหลัก : ก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธ์เข้าสู่แหล่งท่องเที่ยว กิจกรรมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ ชนิดแขวนสูง Over Head Sign ทางเข้าแหล่งท่องเที่ยว ทางหลวงหมายเลข 202 , 2083, 2169 23/03/2563 23/03/2563 คค 06047/พ.1/e.2/2563 แขวงทางหลวงยโสธร
9 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ปี 2563 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31410 งานไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 2043 ตอน ยางเฌอ – มหาชนะชัย ตอน 1 ระหว่าง กม.47+260 – กม.75+150 LT.,RT. (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง 20/03/2563 20/03/2563 แขวงทางหลวงยโสธร
10 แผนรายประมาณการ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบกลางเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ทางหลวงหมายเลข 2259 ตอน เสลภูมิ - คำโพนสูง ระหว่าง กม.10+150 - กม.11+000 03/01/2563 03/01/2563 คค 06047/พ.1/e.44/2562 แขวงทางหลวงยโสธร
11 แผนรายประมาณการ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบกลางเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ทางหลวงหมายเลข 23 ตอน บ้านย่อ - บ้านสวน ระหว่าง กม.195+800 - กม.196+300 25/12/2562 25/12/2562 คค 06047/พ.1/e.45/2562 แขวงทางหลวงยโสธร
12 โครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 งานบูรณะทางหลวงหมายเลข 2169 ตอน ยโสธร – กุดชุม อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร 09/09/2562 09/09/2562 คค 06047/พ.1/e.43/2562 แขวงทางหลวงยโสธร
13 ประกาศขายทอดตลาดเครื่องจักรกลชำรุด (งานเงินทุนฯ) จำนวน 35 รายการ 27/08/2562 27/08/2562 แขวงทางหลวงยโสธร
14 ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 28 รายการ 27/08/2562 19/08/2562 แขวงทางหลวงยโสธร
15 ประกาศขายทอดตลาดวัสดุชำรุด(งานเงินทุนฯ) จำนวน 21 รายการ 09/04/2562 09/04/2562 - แขวงทางหลวงยโสธร
แสดง 1 ถึง 15 จาก 19 รายการ