f
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ประกาศผลการขายทอดตลาด ครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 28 รายการ 19/08/2562 19/08/2562 ประกาศผลการขายทอดตลาด จำนวน 28 รายการ แขวงทางหลวงยโสธร
2 โครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 งานบูรณะทางหลวงหมายเลข 2169 ตอน ยโสธร – กุดชุม อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร 14/08/2562 14/08/2562 คค 06047/พ.1/e.43/2562 แขวงทางหลวงยโสธร
3 ประกาศขายทอดตลาดเครื่องจักรกลชำรุด (งานเงินทุนฯ) จำนวน 35 รายการ 26/07/2562 26/07/2562 แขวงทางหลวงยโสธร
4 ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 28 รายการ 18/07/2562 18/07/2562 แขวงทางหลวงยโสธร
5 ประกาศขายทอดตลาดวัสดุชำรุด(งานเงินทุนฯ) จำนวน 21 รายการ 12/03/2562 12/03/2562 - แขวงทางหลวงยโสธร
6 แผนรายประมาณการ แผนงานยุทธศาสตร์สร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี ประจำปีงบประมาณ 2562 โครงการส่งเสริมการใช้ยางพาราในภารกิจของกรมทางหลวง ค่าปรับปรุงงานอำนวยความปลอดภัย แขวงทางหลวงยโสธร 22/02/2562 22/02/2562 - แขวงทางหลวงยโสธร
7 โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ปี 2562 ของแขวงทางหลวงยโสธร รหัสงาน 28003 โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 2169 ตอน ยโสธร – กุดชุม ระหว่าง กม.32+020 – กม.32+985 12/12/2561 11/12/2561 แขวงทางหลวงยโสธร
8 การ งานจ้างเหมากิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2562 ของแขวงทางหลวงยโสธร รหัสงาน 23300 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 202 ตอน โนนชัยศรี - บ้านบ่อ ระหว่าง กม.247+365 - กม.250+575 (เป็นช่วง ๆ) 12/12/2561 11/12/2561 แขวงทางหลวงยโสธร
แสดง 1 ถึง 8 จาก 8 รายการ