f
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1 แขวงทางหลวงยโสธร ประกาศผลการขายทอดตลาด ครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 28 รายการ 19/08/2562 5,100.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
2 แขวงทางหลวงยโสธร โครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 งานบูรณะทางหลวงหมายเลข 2169 ตอน ยโสธร – กุดชุม อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร 09/09/2562 40,115,400.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
3 แขวงทางหลวงยโสธร ประกาศขายทอดตลาดเครื่องจักรกลชำรุด (งานเงินทุนฯ) จำนวน 35 รายการ 27/08/2562 10,650.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
4 แขวงทางหลวงยโสธร ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 28 รายการ 19/08/2562 1,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
5 แขวงทางหลวงยโสธร ประกาศขายทอดตลาดวัสดุชำรุด(งานเงินทุนฯ) จำนวน 21 รายการ 09/04/2562 2,639.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
6 แขวงทางหลวงยโสธร แผนรายประมาณการ แผนงานยุทธศาสตร์สร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี ประจำปีงบประมาณ 2562 โครงการส่งเสริมการใช้ยางพาราในภารกิจของกรมทางหลวง ค่าปรับปรุงงานอำนวยความปลอดภัย แขวงทางหลวงยโสธร 25/03/2562 4,350,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
7 แขวงทางหลวงยโสธร กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2562 ของแขวงทางหลวงยโสธร รหัสงาน 27200 งานฟื้นฟูทางหลวง (ภัยพิบัติ) ทางหลวงหมายเลข 23 ตอน ยโสธร - บ้านย่อ ตอน 2 ระหว่าง กม.175+600 - กม.175+852 18/03/2562 14,297,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
8 แขวงทางหลวงยโสธร โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ปี 2562 ของแขวงทางหลวงยโสธร รหัสงาน 28003 โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 2169 ตอน ยโสธร – กุดชุม ระหว่าง กม.32+020 – กม.32+985 28/01/2562 9,900,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
9 แขวงทางหลวงยโสธร การ งานจ้างเหมากิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2562 ของแขวงทางหลวงยโสธร รหัสงาน 23300 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 202 ตอน โนนชัยศรี - บ้านบ่อ ระหว่าง กม.247+365 - กม.250+575 (เป็นช่วง ๆ) 07/01/2562 9,999,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 9 จาก 9 รายการ