f
ประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 9/2561
ลงวันที่ 03/12/2561

นายศักดิพงษ์ ธีรเนตร ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงยโสธรเป็นประธานประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 9/2561 เพื่อติดตามประเมินผลความก้าวหน้า ปัญหา และอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
ณ ห้องประชุมแขวงทางหลวงยโสธร


'