Close
title
f
title
แขวงทางหลวงยโสธร
yasothon highway district
วิสัยทัศน์ : " มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่งอย่างยั่งยืน "
ข่าวสารทางหลวง
title
ตรวจรับพัสดุ

วันอังคารที่ 9 สิงหาคม 2565   นายไกร เอี่ยมจุฬา หัวหน้าสำนักงานจังหวัดยโสธร เป็นประธาน ตรวจรับพัสดุ งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี ของจังหวัดยโสธร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โครงการ การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการกิจกรรมหลัก พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว และโครงสร้างพื้นฐานสนับสนุนการท่องเที่ยวและการค้ากิจกรรมย่อยพัฒนาและปรับปรุงระบบขนส่งเพื่อเชื่อมโยงการท่องเที่ยว งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์ คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 23 ตอน บ้านย่อ - บ้านสวน ตอน 1 ระหว่าง กม.192+310 - กม.195+240 (งวดที่ 2 สุดท้าย) สัญญาที่ ยส.27/2565 ลงวันที่ 14 มีนาคม 2565 วันเริ่มต้นสัญญา 15 มีนาคม 2565 วันสิ้นสุดสัญญา 12 กรกฎาคม 2565 ระยะเวลาทำการ 120 วัน ค่างานตามสัญญา 29,984,678.00 บาท อัตราค่าปรับวันละ 74,962.00 บาท ผู้รับจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพชรสมวงศ์การโยธา คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ นางยุพิน ภัทรกุลพงศ์ นายอำเภอคำเขื่อนแก้ว นายศักดิพงษ์ ธีรเนตร ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงยโสธร ณ ห้องประชุมแขวงทางหลวงยโสธร
title
ตรวจรับพัสดุ

นายชัยธวัช พรหมวิชัย ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 8 เป็นประธาน ตรวจรับพัสดุ - แผนรายประมาณการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดินกิจกรรมก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาค งานก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ทางหลวงหมายเลข 215 ตอน สุวรรณภูมิ - สาหร่าย(รวมปรับปรุงทางแยก ที่ กม.59+474) ระหว่าง กม.58+900 - กม.60+050 (งวดที่ 1) - แผนรายประมาณการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดินกิจกรรมก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาค งานก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ทางหลวงหมายเลข 2351 ตอน พลไว -แข้โพนเมือง ระหว่าง กม.20+340 - กม.22+000 (งวดที่ 1) - แผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2565 งานพื้นฟูทางหลวงทางหลวงหมายเลข 202 ตอน ยโสธร - สะพานคลองลำเซ ระหว่าง กม.266+750 - กม.267+657 (งวดที่ 2) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ นายศักดิพงษ์ ธีรเนตร ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงยโสธร นายภูวสิษฎ์ เชื่อมชัยตระกูล ผู้อำนวยการส่วนแผนงาน นายปัญญา หวังดี รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงยโสธร(ฝ่ายวิศวกรรม) นายมนูญ วานิช รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงยโสธร(ฝ่ายปฏิบัติการ) นายบวร เวฬุวนารักษ์ วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
title
ตรวจรับพัสดุ

นายชัยธวัช พรหมวิชัย ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 8 เป็นประธาน ตรวจรับพัสดุ - แผนรายประมาณการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้ นที่ ระดับภาค งานก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ ระดับภาค ทางหลวงหมายเลข 2169 ตอน ยโสธร - กุดชุม ระหว่าง กม.5+800 - กม.8+000 (งวดที่ 2) - แผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2565 งานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 202 ตอน ยโสธร - สะพานคลองลำเซ ระหว่าง กม.266+750 - กม.267+657 (งวดที่ 1) แผนรายประมาณการ โครงการก่อสร้างจุดพักรถเพื่อยกมาตรฐานงานทาง ประจำปีงบประมาณ 2565 ค่าก่อสร้างที่พักริมทาง ทางหลวงหมายเลข 23 ตอน บ้านย่อ - บ้านสวน ระหว่าง กม.21 3+395 - กม.213+511(งวดที่ 1) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ นายศักดิพงษ์ ธีรเนตร ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงยโสธร นายภูวสิษฎ์ เชื่อมชัยตระกูล ผู้อำนวยการส่วนแผนงาน นายปัญญา หวังดี รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงยโสธร(ฝ่ายวิศวกรรม) นายมนูญ วานิช รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงยโสธร(ฝ่ายปฏิบัติการ) นางสาวนภาพร พิมพทอง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน