f
"Bike อุ่นไอรัก" จังหวัดยโสธร
ลงวันที่ 09/12/2561

เจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงยโสธร ร่วม กิจกรรม"Bike อุ่นไอรัก" จังหวัดยโสธร เส้นทาง ศาลากลางจังหวัดยโสธร-วิมานพญาแถน-ธาตุก่องข้าวน้อย-สวนพญาแถน-วัดศรีธรรมาราม(พระอารามหลวง)-ศาลากลางจังหวัดยโสธร รวมระยะทางปั่นทั้งสิ้น 29 กม.


'