f
ประชุมประจำเดือน 6/2562
ลงวันที่ 11/06/2562

นายศักดิพงษ์ ธีรเนตร ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงยโสธรเป็นประธานประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 6/2562 เพื่อติดตามประเมินผลความก้าวหน้า ปัญหา และอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
ณ ห้องประชุมแขวงทางหลวงยโสธร


'