f
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2563 รหัสงาน 25100 งานปรับปรุงผิวจราจร ทางหลวงหมายเลข 23 ตอน เสลภูมิ - ยโสธร ระหว่าง กม.142+212 - กม.142+412 03/04/2563 03/04/2563 สทล.8 ขท.ยโสธร.1/พ.1/246/2563 แขวงทางหลวงยโสธร
2 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2563 รหัสงาน 27200 งานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2259 ตอน เสลภูมิ - คำโพนสูง ตอน 2 ระหว่าง กม.9+400 - กม.10+150 03/04/2563 03/04/2563 สทล.7 ขท.ยโสธร.1/พ.1/256/2563 แขวงทางหลวงยโสธร
3 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2563 รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2259 ตอน เสลภูมิ - คำโพนสูง ตอน 2 ระหว่าง กม.7+160 - กม.9+400 02/04/2563 02/04/2563 สทล.8 ขท.ยโสธร.1/พ.1/257/2563 แขวงทางหลวงยโสธร
4 โครงการภายใต้แผนปฏิบัติราชการกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงระบบคมนาคมขนส่งเพื่อการท่องเที่ยว กิจกรรมบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ในทางหลวงหมายเลข 23 ตอนควบคุม 0403 ตอน บ้านย่อ - บ้านสวน ระหว่าง กม.205+800 - กม.211+500 RT. (เป็นช่วงๆ) 01/04/2563 01/04/2563 สทล.8/2/181/2563 แขวงทางหลวงยโสธร
5 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2563 รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 215 ตอน สุวรรณภูมิ - สาหร่าย ระหว่าง กม.60+300 - กม.61+875 24/03/2563 24/03/2563 คค 06047/พ.1/e.16/2563 แขวงทางหลวงยโสธร
6 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2563 รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2169 ตอน ยโสธร - กุดชุม ระหว่าง กม.8+000 - กม.9+265 24/03/2563 24/03/2563 คค 06047/พ.1/e.14/2563 แขวงทางหลวงยโสธร
7 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2563 รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2083 ตอน สะเดา - คำเขื่อนแก้ว ระหว่าง กม.49+570 - กม.50+955 24/03/2563 24/03/2563 คค 06047/พ.1/e.15/2563 แขวงทางหลวงยโสธร
8 งานจ้างเหมากิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2563 รหัสงาน 23300 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 23 ตอน บ้านย่อ - บ้านสวน ระหว่าง กม.211+500 - กม.214+460 RT. 20/03/2563 20/03/2563 คค 06047/พ.1/e.11/2563 แขวงทางหลวงยโสธร
9 งานจ้างเหมากิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2563 รหัสงาน 23300 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 23 ตอน บ้านย่อ - บ้านสวน ตอน 2 ระหว่าง กม.199+087 - กม.201+560 LT. 20/03/2563 20/03/2563 คค 06047/พ.1/e.13/2563 แขวงทางหลวงยโสธร
10 งานจ้างเหมากิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2563 รหัสงาน 23300 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 23 ตอน บ้านย่อ - บ้านสวน ตอน 1 ระหว่าง กม.205+100 - กม.208+245 LT. 20/03/2563 20/03/2563 คค 06047/พ.1/e.12/2563 แขวงทางหลวงยโสธร
11 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ปี 2563 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31430 งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร บนทางหลวงหมายเลข 202 ตอน โนนชัยศรี - บ้านบ่อ ระหว่าง กม. 249+750 - กม. 255+100 LT,RT (เป็นช่วง ๆ) 12/03/2563 12/03/2563 คค 06047/พ.1/e.9/2563 แขวงทางหลวงยโสธร
12 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ปี 2563 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31410 งานไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 215 ตอน สุวรรณภูมิ - สาหร่าย ระหว่าง กม. 55+915 - กม. 65+350 LT.,RT. (เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน 2 แห่ง 12/03/2563 12/03/2563 คค 06047/พ.1/e.10/2563 แขวงทางหลวงยโสธร
13 ก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ปี 2563 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31500 งานราวกันอันตราย บนทางหลวงหมายเลข 215 ตอน สุวรรณภูมิ - สาหร่าย ตอน 1 ระหว่าง กม. 56+574 - กม. 57+988 LT. (เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง 11/03/2563 11/03/2563 คค 06047/พ.1/e.7/2563 แขวงทางหลวงยโสธร
14 กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพป้ายและเครื่องหมายจราจรรองรับทางหลวงอาเซียน ประจำปี 2563 รหัสงาน 33200 กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพป้ายและเครื่องหมายจราจรรองรับทางหลวงอาเซียน บนทางหลวงหมายเลข 2043 ตอน ยางเฌอ - มหาชนะชัย 1. ที่ กม. 54+365 2. ที่ กม. 54+765 11/03/2563 11/03/2563 คค 06047/พ.1/e.8/2563 แขวงทางหลวงยโสธร
15 โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและการขนส่งปี 2563 รหัสงาน 11400 กิจกรรมก่อสร้าง ปรับปรุงสะพานและอาคารระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข 2169 ตอนควบคุม 0100 ตอน ยโสธร – กุดชุม ที่ กม.27+930 และที่ กม.28+164 09/03/2563 09/03/2563 คค 06047/พ.1/e.5/2563 แขวงทางหลวงยโสธร
แสดง 1 ถึง 15 จาก 26 รายการ